O Nas

klaster drzewny Klaster Technologii Drewna „Lignum” powstał we wrześniu 2013 r. – jego jest CTP Polska sp. z o.o. (Koordynator Klastra) oraz Fundacja „Edukacja bez granic”. Powstanie klastra związane jest z potrzebą integracji podmiotów działających w branży drzewnej i koordynacji działań w celu zapewnienia ich dynamicznego rozwoju na konkurencyjnym rynku.

Członkowie Klastra doceniają siłę, jaka drzemie we wspólnych działaniach w takich dziedzinach jak prace badawczo-rozwojowe, marketing, inwestycje czy rozwój zasobów ludzkich.

Dla zrzeszonych w nim przedsiębiorców Klaster stanowi inkubator nowych idei i zamierzeń. Do podstawowych aspektów działalności Klastra należą:

 1. rozwój wspólnej sieci dystrybucji towarów produkowanych przez członków klastra – członek-założyciel Klastra „Lignum”, posiada własną, rozbudowaną sieć salonów sprzedażowych w całej Polsce, którą udostępnia pozostałym członkom,
 2. udostępnienie terenów przemysłowych na cele działalności klastra i jego członków,
 3. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie nowych technologii w przemyśle drzewnym, obejmujące również współpracę z uczelniami wyższymi i przedstawicielami nauki,
 4. pozyskiwanie finansowania działalności klastrowej na projekty inwestycyjne, pozwalające na budowę nowej infrastruktury, z której na preferencyjnych zasadach korzystać będą członkowie klastra,
 5. prowadzenie szkoleń branżowych dla pracowników, a także utworzenie szkoły zawodowej, która przyczyni się do wykształcenia wykwalifikowanej kadry dla branży drzewnej zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez przedsiębiorców.

Wizja, misja, cele

Górny Śląsk, gdzie zlokalizowany jest Klaster „Lignum”, wraz z województwami ościennymi (Małopolska, Dolny Śląsk, Opolszczyzna) stanowi ważny region rozwoju branży drzewnej w Polsce, charakteryzujący się dużą liczbą małych przedsiębiorstw, często rodzinnych. O ich sile stanowi jakość produktów, jednak często przedsiębiorstwa te samodzielnie nie mają wystarczających środków na przeprowadzenie projektów strategicznych dla dalszego rozwoju. Budowa silnego klastra ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom nie tylko dostosowanie produkcji do zmieniających się warunków rynkowych, ale przede wszystkim antycypowanie zmian i generowanie nowych pomysłów, które pozytywne zmiany wywołają.

Wizja

Klaster Technologii Drewna „Lignum” polskim liderem innowacji w branży drzewnej, rozpoznawalny na arenie międzynarodowej i z sukcesem wprowadzający nowe produkty na rynek polski i rynki zagraniczne.

Misja

Stworzenie optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej podmiotom działającym w ramach Klastra „Lignum” poprzez realizację wspólnych celów członków klastra, wspieranie innowacyjności i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Cele

Do strategicznych celów Klastra należą:

 1. Wdrażanie innowacji dzięki pobudzeniu współpracy przedsiębiorców ze sferą nauki.
 2. Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
 3. Wprowadzanie na rynek nowych produktów.
 4. Kształcenie wykwalifikowanej kadry.
 5. Promocja klastra i jego uczestników w kraju i na świecie.

1. Wdrażanie innowacji dzięki pobudzeniu współpracy przedsiębiorców ze sferą nauki

klaster drzewny

Z punktu widzenia obecnej sytuacji rynkowej, deficytowym towarem zdają się być prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez instytucje naukowe pod kątem potrzeb konkretnych, zdefiniowanych odbiorców ze strony biznesu. Prace, które prowadzone są jedynie w aspekcie ich teoretycznego wykorzystania w danej branży nie mają większej wartości, jeżeli nie zostaną w tejże branży wdrożone. Klaster „Lignum” skupia się zatem na zbudowaniu takich relacji ze światem nauki, które pozwolą na realizację wspólnych projektów badawczych, bądź w konsorcjach, bądź na zlecenie klastra, i które przełożą się na konkretne wdrożenia i produkcję nowych, innowacyjnych dla branży produktów. Działania Klastra skoncentrowane są na innowacyjnych technologiach, o najwyższym potencjale wdrożeniowym, optymalnych w aspekcie efektywności ekonomicznej wdrożenia.

Powyższe wpływa na wyznaczenie podstawowych kierunków działań Klastra:

 1. wyznaczenie strategicznych kierunków w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz specjalizacji istotnych dla członków Klastra,
 2. utworzenie własnej komórki badawczo-rozwojowej prowadzącej prace badawcze odpowiadające na zdefiniowane potrzeby członków Klastra i zgodne ze strategicznymi kierunkami rozwoju technologicznego Klastra,
 3. budowa zaplecza badawczego obejmująca utworzenie laboratorium badawczego oraz zakup infrastruktury i sprzętu niezbędnego do prowadzania badań,
 4. rozwój współpracy ze światem nauki – określenie zasad współpracy, finansowania badań i transferu wiedzy pomiędzy stronami,
 5. wyznaczenie strategicznych kierunków w zakresie wdrażania prac badawczo-rozwojowych oraz zakup infrastruktury, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych służących realizacji wdrożeń,
 6. analiza i pozyskiwanie źródeł finansowania na badania i wdrożenia,
 7. analiza światowych trendów w branży drzewnej.

Działania Klastra przyczynić się mają do uzyskania przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorców-członków Klastra w kraju i na rynkach zagranicznych, wzmocnienia potencjału badawczego i wdrożeniowego oraz do aktywizacji środowisk naukowych na rzecz biznesu.

2. Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami

Idea powstania Klastra Technologii Drewna „Lignum” opiera się na założeniu, iż zrzeszeni w jednej organizacji przedsiębiorcy, nawet konkurujący na rynku, mogą zdziałać więcej niż przedsiębiorstwo działające samodzielnie. Klaster nie zakłada odebrania przedsiębiorstwom samodzielności, skupia się natomiast na poszukiwaniu synergii we wspólnych działaniach i projektach. Klaster „Lignum” planuje projekty nastawione na równomierny rozwój skupionych w nim przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie i wdrożenia skutkujące uzyskaniem przewag konkurencyjnych na rynku drzewnym. Zasoby Klastra dostępne są dla wszystkich członków, czy będzie to firma mała czy duże przedsiębiorstwo albo osoba prowadząca działalność jednoosobowo. Oznacza to jego szczególne znaczenie dla nowych firm (typu start-up), które często samodzielnie nie są w stanie realizować ambitnych technologicznie projektów ze względu na ograniczenia finansowe.

„Lignum” zakłada nie tylko rozwój struktur regionalnych, ale również wychodzenie poza region i obszar kraju. Działanie to pozwala na nawiązywanie kontaktów biznesowych i współpracy między przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi czy organizacjami otoczenia biznesu z kraju i ze świata.

Zamierzenia Klastra:

Działania Klastra mają doprowadzić do rozwoju współpracy między firmami w skali międzynarodowej, do stworzenia infrastruktury, technologii i produktów innowacyjnych na rynku polskim i rynkach światowych, a dzięki temu do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w Klastrze.

3. Wprowadzanie na rynek nowych produktów

Strategia działania „Lignum” w dużej mierze opiera się na doświadczeniu i zasobach jego pierwszych członków założycieli. Doświadczenie załozycieli zostanie wykorzystane w działalności Klastra – członkowie, którzy do niego przystępują otrzymają unikatową możliwość wejścia do sieci dystrybucji z własnymi produktami. Posiadanie własnej sieci dystrybucji umożliwiającej wprowadzanie produktów na rynek jest jednym z kluczowych czynników warunkujących sukces sprzedażowy przedsiębiorstwa.

Zamierzenia Klastra:

Istnienie prężnej i rozbudowanej sieci dystrybucji jest ważnym elementem działalności „Lignum”: wykorzystanie efektu skali pozwala członkom Klastra znacząco ograniczyć koszty wchodzenia do sieci handlowych, koszty marketingu i promocji oraz koszty związane z poszukiwaniem ostatecznych klientów. Równocześnie wspólna sieć dystrybucji przyczyni się do rozwoju współpracy w ramach Klastra poprzez tworzenie wspólnych ofert produktowych, atrakcyjnych dla klientów, co bezpośrednio przełoży się na wzrost sprzedaży.

4. Kształcenie wykwalifikowanej kadry

klaster drzewny Wysokie kwalifikacje pracowników są obok innowacyjnych technologii produkcji jednym z kluczowych elementów warunkujących sukces rynkowy przedsiębiorstw. W związku z tym działanie Klastra będzie skierowane na realizację procesu kształcenia pracowników już na poziomie wyboru szkoły zawodowej i profilu kształcenia. Klaster zaangażowany jest w inicjatywę polegającą na stworzeniu na terenie Śląska specjalistycznej szkoły zawodowej o kierunku technologii drewna oraz kierunkach pokrewnych (stolarz, cieśla, meblarz itp.). Szkoła kształcić ma kadry na potrzeby konkretnych przedsiębiorców zrzeszonych w klastrze i nie tylko. Równocześnie nawiązane zostały kontakty z czołowymi polskimi uczelniami wyższymi, które stanowić będą zaplecze pozyskiwania przez członków Klastra kadry o najwyższych kwalifikacjach. Dodatkowo uczestnictwo w Klastrze Fundacji „Edukacja bez granic” pozwala na wykorzystanie jej doświadczeń w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (krajowych i unijnych) na projekty szkoleniowe, dzięki którym możliwe będzie podnoszenie kwalifikacji personelu zatrudnionego w podmiotach zrzeszonych w Klastrze.

Plany rozwojowe Klastra w zakresie zasobów ludzkich obejmują:

Efektem działalności prowadzonej przez Klaster będzie wykształcenie specjalistycznej kadry dla potrzeb branży drzewnej, zwiększenie jej kwalifikacji zawodowych zarówno w obszarach umiejętności „technicznych”, jak i „miękkich” (np. marketing, znajomość języków obcych, umiejętność pracy w grupie), a także wzmocnienie współpracy na linii nauka-przemysł.

5. Promocja klastra i jego uczestników w kraju i na świecie

Działania o charakterze marketingowym prowadzone przez Klaster „Lignum” skupiają się przede wszystkim na promocji jego członków i ich produktów, a w drugiej kolejności na promocji samego Klastra, jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom, nakierowanego na pomoc w ich rozwoju i na prowadzenie wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć.

Działania promocyjne obejmują:

Skutkiem podejmowanych działań promocyjnych będzie zwiększenie rozpoznawalności Klastra w skali kraju i na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie promocja regionu, Polski i polskich firm jako liderów szybkiego rozwoju i innowacyjności w branży drzewnej. Otworzy to polskim przedsiębiorcom dostęp do nowych rynków zbytu i pozwoli na zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży. Promocja doprowadzi również do zwiększania się liczby przedsiębiorców przystępujących do Klastra.

Jak możemy Ci pomóc?

Projekty

Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez „Lignum” obejmują projekty badawcze, szkoleniowe, doradcze, inwestycyjne...

więcej

Dokumenty

Podstawowe dokumenty, które wiążą się z działalnością Klastra, jego założycielami i zasadami przyjmowania nowych członków...

więcej

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na przyjęcie nowych firm z branży drzewnej, firm doradczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych...

więcej
projektowanie stron www