Korzyści

klaster drzewny

Powołanie Klastra Technologii Drewna „Lignum” przyczynić się ma do uzyskania przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorców-członków klastra w kraju i na rynkach zagranicznych, wzmocnienia potencjału badawczego i wdrożeniowego branży drzewnej oraz do aktywizacji środowisk naukowych na rzecz tego obszaru biznesu. Równocześnie „Lignum” ma doprowadzić do rozwoju współpracy między firmami w skali kraju i w skali międzynarodowej, do stworzenia infrastruktury, technologii i produktów innowacyjnych, a dzięki temu do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w Klastrze. Efektem działalności prowadzonej przez Klaster będzie również wykształcenie specjalistycznej kadry dla potrzeb branży drzewnej, zwiększenie jej kwalifikacji zawodowych zarówno w obszarach umiejętności „technicznych”, jak i „miękkich” (np. marketing, znajomość języków obcych, umiejętność pracy w grupie), a także wzmocnienie współpracy na linii nauka-przemysł. Skutkiem podejmowanych działań zwiększy się rozpoznawalności Klastra w skali kraju i na arenie międzynarodowej, co pociągnie za sobą promocję regionu, Polski i polskich firm jako liderów szybkiego rozwoju i innowacyjności. Dzięki otwarciu dostępu do nowych rynków zbytu członkowie Klastra osiągną wymierne korzyści w postaci zwiększenia udziału eksportu w całkowitej sprzedaży.


Co oferujemy?

  1. rozwój wspólnej sieci dystrybucji produktów, pozwalający na ograniczenie kosztów wejścia do sieci handlowych,
  2. korzystne warunki dzierżawy lub zakupu terenów produkcyjnych wynikające z efektu skali działalności klastra jako jednego organizmu gospodarczego,
  3. wspólne projekty badawczo-rozwojowe w zakresie nowych technologii w przemyśle drzewnym, obejmujące współpracę z uczelniami wyższymi i przedstawicielami nauki oraz dostęp do laboratoriów badawczych,
  4. pozyskiwanie finansowania działalności klastrowej na projekty inwestycyjne, dzięki którym zbudowana zostanie nowa infrastruktura, z której na preferencyjnych zasadach korzystać będą członkowie klastra,
  5. doradztwo prawne, finansowe i organizacyjne dla członków Klastra,
  6. prowadzenie szkoleń branżowych dla pracowników, a także utworzenie szkoły zawodowej, która przyczyni się do wykształcenia wykwalifikowanej kadry dla branży drzewnej zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez przedsiębiorców,
  7. wspólną promocję przedsiębiorstw i klastra, mającą na celu wejście na nowe rynki zbytu w skali krajowej i międzynarodowej.

Jak możemy Ci pomóc?

Projekty

Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez „Lignum” obejmują projekty badawcze, szkoleniowe, doradcze, inwestycyjne...

więcej

Dokumenty

Podstawowe dokumenty, które wiążą się z działalnością Klastra, jego założycielami i zasadami przyjmowania nowych członków...

więcej

Dołącz do nas

Jesteśmy otwarci na przyjęcie nowych firm z branży drzewnej, firm doradczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych...

więcej
projektowanie stron www